صفحه اصلی | دوره های حضوری | دوره های مجازی | دوره های خصوصی | موسسات | مدرسین خصوصی | قوانین و مقررات | درباره و تماس با ما


آغاز دوره:تحلیل داده‌ها با استفاده از زبان برنامه‌نویسی R (مقدماتی و پیشرفته)
تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS
تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم‌افزار SPSS
درک و آشنایی با پرمیس
روش‎های تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS (مقدماتی و پیشرفته)
سیستم‎های اطلاعات مکانی (GIS) و کاربردهای آن در تحقیقات علم اطلاعات و دانش‌شناس
شبیه‌سازی شبکه با شبیه‌ساز NS2
کاربرد آمار پیشرفته در پژوهش‎های علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کتابداری و اطلاع‌رسانی (با استفاده از نرم‌افزار SPSS)
کاربرد آمار پیشرفته در پژوهشهای مدیریت (مالی و بازرگانی) با استفاده از نرم‌افزار SPSS
کاربرد آمار پیشرفته در پژوهش‎های پزشکی و پیراپزشکی با استفاده از نرم‌افزار SPSS
متاآنالیز و کاربرد آن در تحلیل داده‌های پزشکی با استفاده از نرم‌افزار STATA
محاسبات فنی و برنامه‌نویسی به کمک نرم‌افزار MATLAB
مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آماری PLS
مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار ای‌موس ‌‌(AMOS)
مدیریت اطلاعات علمی ایجاد و سازمان‌دهی کتابخانه‌های دیجیتالی شخصی با EndNote (مقدماتی و پیشرفته)
مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم‌افزار Zotero
مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم‌افزار‌ EndNote 14
مدیریت اطلاعات کتابشناختی با استفاده از نرم‌افزار Zotero
مدیریت مراجع علمی با نرم‌افزار EndNote
نحوه مدیریت اطلاعات شخصی
نرم‌افزار Eviews و کاربرد آن در تحلیل‌های اقتصادسنجی (مقدماتی)
نرم‌افزار و نظریه‌های تحلیل شبکه اجتماعی
نمونه قراردادهای فیدیک (با تمرکز بر قراردادهای EPCT، Plant & Design-Build و Construction)
تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار (GAMS)مورد مشابهی وجود ندارد

نظرات